نحوه برنامه ریزی برای کنکور

نحوه برنامه ریزی برای کنکور

سلام به همه ی داوطلب های کنکوری عزیز. تو این مقاله میخوایم باهاتون درباره ی یه اصل مهم و گام مهم یعنی؛ نحوه ی برنامه ریزی برای کنکور، صحبت کنیم. با شروع سال تحصیلی شما داوطلب های کنکور سراسری باید یه فکر جدی راجع به برنامه ریزی، داشته باشید. اینکه چطوری شروع کنید و از کجا شروع کنید و اینکه چطور برنامه ریزی کنیم و این برنامه کاملا مثبت باشه.

نحوه برنامه ریزی برای کنکور

بابت شروع هر کار و هر چیزی باید برنامه ریزی داشته باشید. نحوه ی برنامه ریزی برای کنکور که جای خود دارد.

از خرید کردن معمولی گرفته تا پول پس اندار کردن برای خریدن وسایل و چیز های بزرگ تر نظیر خونه و ماشین.

برنامه ریزی واسه یه تفریح 3/4 نفره و خیلی کارهای دیگه که حتما قبلش مشورت، مشاوره و برنامه ریزی انجام میدیم. خیلی هامون می دونیم که اگه برنامه ریزی اصولی و منطقی نباشه و طبقش پیش نریم به اون هدفی که می خوایم نمی رسیم.

برنامه ریزی برای کنکور سراسری هم یکی از همون کاراست که هم باید مشاوره و مشورت داشته باشید و هم یه برنامه توپ و تمام و کمال که نه خیلی سخت باشه که شما رو ناامید کنه و نه خیلی آسون که از اون ور بوم بیفتید.

برنامه ریزی چیست؟

هر فردی تو این دنیا خصوصیات اخلاقی خودش رو داره، مثل این که کی میخوابه و چطوری درس می خونه. تو نحوه ی برنامه ریزی برای کنکور، ما بهتون می گیم که چیکار کنید که استفاده مفید داشته باشید از تایم های که مدرسه نیستید.

 

 

برای ساعت های که کارهای یهویی، مثل مهمون اومدن یا اتفاق های دیگه که دست خودتون نیست چیکار کنید. اول اینکه اجازه ندید برنامه ریزی تون به همین سادگی دست خوش تغییرات بشه.

دوم اینکه حتما تا سه یا چهار روز آینده حتما جبرانش کنید.

چگونه هدف برنامه ریزی برای کنکور ایجاد کنیم؟

اینکه هدف شما برای شرکت در کنکور قبولی در چه رشته ای هست، در برنامه ریزی، خیلی اهمیت داره؛ چونکه قبولی در رشته های دانشگاهی مختلف رتبه و درصدهای متفاوتی رو میطلبه.

طبیعی هست که برای رسیدن به درصد و رتبه های خوب، باید ساعات مطالعه بیشتری در طول روز داشته باشید. حتما باید این ساعات رو در برنامه ریزی تون بگنجونید. مثلا داوطلبی که هدفش قبولی در پزشکیه با دو تا سه ساعت مطالعه در روز، امیدی به دستیابی به هدفش نیست! چون باید بیشتر از این ها مطالعه کنه.

یه شبه نمیشه راه چند ماهه رو رفت!

اصول مهم در نحوه ی برنامه ریزی برای کنکور؛ اینه که برنامه ای برای خودتون تنظیم کنید که بتونید اجرا کنید. شاید اوایل تحث تاثیر قرار بگیرید و اینکه خیلی تند و تیز شروع کنید و با همون سرعت هم بی انگیزه میشید و کلا برنامه رو کنار میزارید.

برای شروع در روزهایی که مدرسه دارید از سه چهار ساعت شروع کنید و به مرور آن را به شش، هفت ساعت برسانید.

در روزهای تعطیل از چهار پنج ساعت شروع کرده و آن را به هشت تا ده ساعت برسانید و باز هم به مرور و طی چند ماه بیشترش کنید.

 

نمونه ای از برنامه ریزی برای فصل پاییز

نحوه برنامه ریزی برای کنکور در شروع کار چیست؟

برای شروع می تونید یه قلم و یه دفتر بردارید و اول از همه هدفتون رو بنویسید. اینکه که چقدر دوست دارید بهش برسید و چه اندازه براتون مهمه و برای رسیدن بهش تا چقدر می خواید تلاش کنید. واقعا به خاطر رسیدن به هدفتون از چه چیزهایی حاضرید بگذرید.

قدم بعدی اینکه کارهایی که تو طول روز انجام میدی رو بنویسی.

مثلا اینکه کی از خواب بیدار میشی و چقدر صبحانه و ناهار خوردنت طول میکشه و خواب وسط روز داری یا نه؟

عصر ها چیکار میکنی و چند ساعت تو روز با تلفن همراهت مشغولی و شب کی شام می خوری و بعدش ساعت چند می خوابی.

همه شون ساعت های دقیق شون رو بنویسی و اینکه هر کدوم چقدر طول میشکه.

اینطوری هم زمان های آزادتون معلوم میشه هم زمانی که الکی داره هدر میره و می تونی اون کار رو حذف کنی و کم یه سری کارهای دیگه که می تونی زمان کمتری بهش اختصاص بدی.

در قدم بعدی نحوه برنامه ریزی برای کنکور؛ اینه که بودجه بندی ها رو بنویسی و بدونی هر درس چقدر مهمه و کدوم فصل هاش مهم هستن و بعدش شروع کنید به نوشتن اینکه هر روز در ابتدا چقدر می خواید مطالعه داشته باشید. لطفا به نکته ای که راجع به یه شبه نمی تونید راه چند ماهه رو برید دقت کنید.

بعدش هم کتاب رو قسمت بندی کنید مثلا روز اول صد صفحه از معارف. نکته ی بعدی اینکه حتما برای صد صفحه از معارف ساعت تعیین کنید که کی باید شروع بشه و کی به پایان برسه. توجه داشته باشید که هر روز درسی رو که بهش علاقه مند هستید رو هم در برنامه ریزی تون قرار بدید.

چه وقت هایی مرور کنیم؟

مـرور، از مهـم تریــن فراینـدهایـی هســت کــه باعـث تسـلط شــما بــر روی هــر مبحثـی میشــه. امکان نداره داوطلبی بتونه با یکبار مطالعــه یــک مبحــث خــاص، بــه درک درستی از اون برسه و تسلط پیدا کنه. مهمتریـن جمله‌ای کـه در ایـن رابطـه میتونم بـه شـما بگـم ایـن هسـت: رمـز یادگیــری مؤثــر، تکــرار مطالــب هســت.

تکــرار، یکــی از اهرمهــای قدرتمنــد در اختیـار ماسـت. تکـرار باعـث میشـه اطلاعات مـدام بـه مغـز مخابـره بشـه و مغـز بــا ایــن تکرارهــا اصطلاحا بــه خوبــی شــیرفهم میشــه. مـرور، ایـن امـکان رو بـه شـما میـده تـا مطالعـه هـای ناقـص خودتـون رو کامـل کنیـد و فراینـد یادگیـری رو بـه طـور صحیـح و بـدون نقـص ادامـه بدیـد.

یکـی از مهـم تریـن ابـزار هـای مـرور در برنامـه ریـزی، تسـت زنـی اسـت. بــه عنــوان مثــال بــرای درس هــای محاسباتی، شــما فقــط یکبــار درســنامه رو مطالعــه میکنیــد و بعــد از تهیــه خلاصه در روزهــای بعــدی زمــان خودتــون رو صــرف تســت زنــی میکنیــد.

برای عمومی ها هم جواب میده

ایــن رونــد فقــط مختــص درس‌های اختصاصــی نیسـت! شـما درس هـای عمومـی کـه نیـاز بـه مهـارت پاسـخ گویـی بـه سوالات دارن (مثــل عربــی) رو نیــز بــا همیــن روش، مــرور میکنیــد. بنابرایــن بــه تســت زنــی، بــه چشــم یــک مــرور حرفــه ای نــگاه کنیــد.

از طرفــی درس هایـی مثـل زیسـت شناسـی، مباحـث حفظـی درس شـیمی و یـا درس دیـن و زندگـی رو بـا مطالعـه نـکات هایلایت شـده کتـاب درسـی مـرور میکنیـد.

 

نمونه ای از برنامه ریزی برای نظام قدیم

در نظـر داشـته باشـید کـه؛ اگـر برنامـه ای کـه تنظیـم میکنیـد، صحیـح و اصولـی باشـه، شـما در تمـام روزهـای هفتـه بحـث مـرور رو خواهیـد داشـت. حتمـا در انتهـای روز، زمانـی رو بـه مـرور دروس خونـده شـده در طـول روز اختصاص بدیــد. همچنیــن در طــول هفتــه تایم‌هــای اختصاصــی مــرور بــرای درس هــای خونــده شــده در روزهــای قبــل، قــرار بدیــد. در صــورت انجــام ایــن کار میــزان فراموشـی رو بـه حداقـل میرسـونید و بـا بالا بـردن تسـلط روی دروس مختلـف بــه آرامــش ذهنــی فوق‌العــاده میرســید.

استراحت کنید!

یکی از مهمترین نکات، در نحوه برنامه ریزی برای کنکور، استراحت است.

بعد از ۴۵ دقیقه تا یک ساعت مطالعه بی وقفه، حتما استراحت کوتاهی در حد ۱۵-۱۰ دقیقه داشته باشید. البته میتونید هر ۱۵ دقیقه مطالعه هم استراحتی در حد ۲-۱ دقیقه داشته باشید. این کار، باعث میشه که هم نفسی تازه کنید و هم روحیه بگیرید. حتما هم در نظر داشته باشید که سر ساعت استراحت رو تموم کنید و برگردید پای مطالعه تون.

در برنامه ریزی نتیجه گیری کنید

نکته ی مهم اینه که هیچ وقت خودتون رو با همکلاسی ها یا کنکوری های اطرافیانتون مقایسه نکنید. می تونید از رتبه های برتر سال قبل انگیزه بگیرید اما مقایسه نه. روش بهتر اینه که پایان هر هفته و یا هر ماه خودتون رو با هفته ی قبل یا ماه قبل خودتون، مقایسه کنید.

بپرسید که چقدر طبق برنامه پیش رفتید. چقدر تونستید زمان های نوشته شده رو رعایت کنید. چند بار به بهونه های مختلف از تلفن همراه تون استفاده کردید. جواب این سوال ها رو صادقانه بنویسید و در آخر ببینید که از عملکردتون راضی هستید یا نه؟!

نسبت به هفته ی قبل پیشرفت داشتید یا پسرفت! نقاط ضعف و نقاط قوت کارتون رو هم یادداشت کنید و اینکه چطور قراره هفته ی بعدتون بهتر از هفته ی قبل تون بشه.

شاید شما هم دوست داشته باشید

بدون دیدگاه

پاسخ دهید